FANDOM


活动介绍编辑

 • 限时上架扭蛋不定期举行。
 • 活动期间,超级扭蛋中高星卡片抽取概率上升,或有稀有卡片限时上架。
 • 部分国服自开发的未形成独立门类的扭蛋活动,暂时地一并归入此处(或见这个分类)。

活动时间与活动卡牌编辑

 • 2014年4月6日 - 4月10日
(7★复刻扭蛋,每次需消耗10张扭蛋礼券进行七连抽)
U10843 f U10704 f U10654 f U10640 f
 • 2013年7月18日 - 7月25日
(6★概率8倍)
U10007 f U10009 f U10025 f U10098 f U10343 f U10344 f U10347 f
U10369 f U10454 f 过往活动
卡牌限时
上架》》
U10472 f U10481 f
 • 2013年6月21日 - 6月27日
国服周年庆,于保底4星扭蛋神秘交易所中限时开放部分过往活动卡牌的抽取

保底4星限时抽取卡牌(部分过往活动奖励)

M20071 f M20072 f M20066 f M20065 f U10148 f U10150 f U10151 f M20055 f
M20097 f M20086 f M20084 f M20085 f M20095 f M20103 f M20117 f
U10140 f U10143 f U10161 f U10158 f U10160 f U10267 f U10257 f U10269 f
U10195 f U10196 f U10253 f U10207 f U10379 f U10382 f U10386 f
U10412 f U10413 f U10480 f U10460 f U10346 f

神秘交易所限时抽取卡牌(部分过往活动扭蛋)

U10232 f U10231 f U10176 f U10182 f U10397 f U10408 f U10211 f U10216 f
U10293 f U10319 f U10482 f U10513 f U10274 f U10278 f U10372 f U10396 f
 • 2013年4月29日 - 5月1日
U10084 f U10085 f U10089 f U10090 f U10087 f U10088 f U10091 f U10092 f
M20083 f U10239 f U10238 f U10237 f U10236 f U10235 f U10127 f U10249 f
 • 2013年4月9日 - ?
U19001 f U19002 f U19003 f
 • 2013年1月15日 - 1月18日
U10191 f U10198 f
 • 2012年12月28日 - 2013年1月4日
U10298 f U10299 f
 • 2012年12月1日 - 12月3日
U10030 f
(复刻)
 • 2012年11月24日 - 11月30日
U10142 f U10025 f